ماهاگونی رنگی جا افتاده و با شخصیتی است، رنگی که می‌خواهد قدرت خود را اثبات ‌کند. خانمی با شخصیتی جا افتاده که به قدرت درونی خود ایمان دارد و می‌تواند زیبایی تمام عیارش را اثبات کند،  بی‌آنکه  این زیبایی را در چشم دیگران بکوبد.

۴٫۶۸ ماهاگونی شرابی متوسط
۵٫۶۸ ماهاگونی شرابی روشن
۶٫۶۸ ماهاگونی شرابی

اطلاعات تماس با دفتر فروش