ماهاگونی رنگی جا افتاده و با شخصیتی است، رنگی که می‌خواهد قدرت خود را اثبات ‌کند. خانمی با شخصیتی جا افتاده که به قدرت درونی خود ایمان دارد و می‌تواند زیبایی تمام عیارش را اثبات کند،  بی‌آنکه  این زیبایی را در چشم دیگران بکوبد.

۴٫۶۸ ماهاگونی شرابی متوسط
۵٫۶۸ ماهاگونی شرابی روشن
۶٫۶۸ ماهاگونی شرابی